Cornerstone


Historici a ekonómovia zvyknú diskutovať, ktoré sú historicky najvýznamnejšie plodiny. Ktoré najviac ovplyvnili chod dejín, dali ich pestovateľom a konzumentom výhodu voči iným kultúram či civilizáciam, stáli za ich bohatstvom či úpadkom. Séria štúdií a kníh bude isto ešte dlho pokračovať, ale celkom isto nedá univerzálnu odpoveď. Uhlov pohľadu je na to príliš veľa, navyše sú tekuté a lokálne. Z podobnej perspektívy by sme mohli nazrieť aj to, čo nevyrastá zo zeme, ale naopak, je pod ňou ukryté. Ako toto ovplyvnilo svetové, národné či štátne dejiny. V dobrom i zlom. Môžu to byť rovnako pasívnym zaznamenávateľom alebo aktívnym „účinkujúcim“. Rovnako svedkom minulosti ako prítomnosti či varovaním pred budúcnosťou.


Tu niekde možno hľadať inšpiračný zdroj pre najnovší projekt Mareka Kvetana, Cornerstone (Základný kameň). Kombinuje v ňom sochárčinu, inštalačné postupy a zvukovú stopu. Vybral si šesť kameňov. Meteorit, kamenné uhlie, smolinec (uranit), obrovský kryštál, valivý (bludný) kameň či obyčajný „skala“ referujú k fenoménom, ktoré buď zásadne ovplyvnili život na našej planéte, alebo bohatstvo národov, politický osud štátov vo veľmocenskom súkolí, ale aj blahobyt banských miest,  alebo sú symbolom klimatickej zmeny či agrárnej neúrodnej chudoby. Všetky z vyššie menovaných sa priamo týkajú aj nás.


Šesť uniformne čiernych „kameňov“, len tvar a povrch evokuje cestu k ich identifikácii. Morfológia ostáva, len mierka sa posúva. Netreba sa hrbiť nad zaprášenou vitrínou, ako to poznáme zo školského výletu do mineralogických zbierok. Šesť svedkov našej (uhorskej, československej, slovenskej) minulosti či výziev globálnej prítomnosti.


Každý z nich stojí na svojskom podstavci. Stoličke, stolci, piedestáli či biednej podpere. Aj tieto nesú osobité konotácie. Sú symbolom tu moci, tu pokory. Z ich drevených častí by chemická analýza odhalila, v čom sa ponárali korene stromov. Stopy akých nerastov obsahuje. No ich tvar a príbeh ponúkajú širšie referencie, aj keď vychádzajúce z lokality. Šesť kameňov tu nestojí v tichu, ktoré s kameňom podvedome spájame. Hoci tušíme, že ich „vznik“, dobíjanie, presun či nárek, ktorý ich občas sprevádza, bývajú veľmi hlučné. Zvuková časť inštalácie týmto pridáva ďalšiu dimenziu ich príbehu.


Na mnohovrstevnatosť čítania odkazuje ostatne i samotný názov diela. Základný kameň, v užšom slova zmysle referuje k založeniu stavby, pričom výber samotného materiálu kameňa zvykne mávať ďalšiu symbolickú hodnotu, spravidla lokálnu referenciu. V našich končinách možno ešte viac odkazuje k značne sprofanovanému  politickému aktu jeho poklepkávania ako demonštratívneho začiatku (vý)stavby. Paradoxne, rovnaký názov sa občas používa i pre kameň, ktorý sa kladie ako posledný a završuje dielo. A to nehovoriac o sakrálnom a profánnom význame základného (uhoľného) kameňa.


Dielo je tým otvorené ďalšej divákovej imaginácií. Prechádza sa medzi základnými kameňmi, započúva sa do zvukov upokojujúcich i ruptúrne znepokojujúcich, rozmýšľa, či prijať výzvu na riešenie postkonceptuálneho rébusu alebo sa len nechať unášať mágiou lapidária 21. storočia.Cornerstone,

At Home Gallery 5.11.-18.12.2020

autor: Marek Kvetan

zvukova kompozícia: Slávo Krekovič

kurator: Damas GruskaCornerstone


A question often debated by historians and economists is: which plants are the most important historically? Which of them had most influence on the course of history; which ones gave their cultivators and consumers an advantage over other cultures and civilisations, and were responsible for their good or evil fortune? The long line of articles and books on this topic will continue for ages yet, but certainly it will not provide any universal answer. For that there are too many different points of view, and besides they are liquid and local. From a similar perspective we might also look at what doesn’t grow out of the ground but, on the contrary, is concealed beneath it. How this influenced the history of the world, or of a particular nation or state. For good and evil. It may equally be a passive recorder or an active “agent”. Equally a witness to the past and to the present, or a warning about the future.


Somewhere in all of this, the latest project by Marek Kvetan, Cornerstone (Základný kameň), has its source of inspiration. Kvetan combines sculpture, installation procedures and sound track. He has chosen six stones. Meteorite, anthracite, pitchblende (uraninite), giant crystal, block boulder, and ordinary “rock”, all refer to phenomena which have either fundamentally influenced life on our planet or the wealth of nations, the political fate of states in the cogwheels of great powers, and the prosperity of mining towns; or they are a symbol of climatic change or of infertility and poverty in agrarian communities. All of the above-mentioned affect us also, directly.


There are six uniformly black stones, and only the form and surface suggest a way of identifying them. The morphology remains, only the scale shifts.  One doesn’t need to crouch over a dust-covered display case, as we remember doing on school outings to mineralogical collections. Six witnesses to our (Hungarian, Czechoslovak, Slovak) past, or to the challenges of the global present.


Each one stands on its distinctive pedestal. On a chair, bench, plinth, or shabby bracket. These too carry special connotations. Here they are a symbol of power, there of lowliness. From the wooden parts a chemical analysis would reveal the kind of surface in which their roots were sunk. It includes traces of some kind of minerals. But their form and their story offer wider references, even if they involve a departure from locality. The six stones here do not stand in the silence which we unconsciously associate with stone. Even though we know that their “genesis”, their quarrying and translocation, and the wailing that sometimes accompanies them, is extremely loud. The sonic part of the installation thereby gives a further dimension to their story.


Otherwise, even the work’s title points towards a multi-layered reading. Cornerstone in the restricted sense of the word refers to the foundation of a building, while the choice of the actual material of the stone usually has a further symbolic value, normally a local reference. In our own parts, possibly still more it refers to the notably profaned political act of tapping the foundation stone, as the demonstrative commencement of construction. Paradoxically, the identical name is sometimes used also for the stone that is last to be laid, with which the work culminates. And this is not even to speak of the sacred and profane meaning of the foundation stone or cornerstone.


The work is accordingly opened up to the further imagination of the viewer, invited to walk between the cornerstones…  listen to sounds that are soothing, or rendingly disquieting… think deeply… accept the challenge to solve a post-conceptual rebus… or simply allow him/herself to be swept away by the magic of a 21st century lapidary.Cornerstone,

At Home Gallery 5.11.-18.12.2020

author: Marek Kvetan

sound: Slávo Krekovič

curator: Damas GruskaWE ARE OPEN: Due to current situation. Please schedule your visit,

contact via phone or e-mail.   Thank you