AAdam Šakový

Adam Šakový


16After several extensive painting series, the work of Adam Šakový has established into a functionally developed artistic program that naturally connects conceptual thinking with hyperrealistic and photorealistic depiction. His painterly craftsmanship combined with the continuously evolving theme of evaluating visual perceptions and given contexts has also become the basis for his current exhibition project. Šakový develops his ideas and formal procedures mainly in clearly defined elaborate series. He rarely also pursues definite projects, but these too are based on past experience and often update his library of resources that form the basis for the upcoming series.


At Home Gallery in Šamorín, located in the original Jewish synagogue, usually encourages authors to respond to the unique atmosphere of the historic building or to create projects that would not be able to establish a dialogue with a traditional gallery institution. Adam Šakový's current exhibition project, pragmatically named 16, responds to the architectural as well as historical specificities of the building. The author continues in his usual artistic practices, but now expands them into new and unprecedented forms.


The monumental site-specific painting and light installation captures sixteen deers in a dynamic horizontal-vertical composition. We're looking at an artificial animal scene in a climactic moment of a group fight. Despite the realistic depiction, it is obvious that the struggle, which is more likely a personification of fighting gladiators, protesting crowd or football hooligans, it is not based on reality. Šakový reconstructs his own reality from individual elements and painting layers, resulting in a surreal composition created in a collage-like manner. In addition to the non-standard size and motive, it draws attention to the theatricality of the situation, perceptible in the painting composition and in the Baroque-like dynamics or the painting mass created with airbrush, but also in the significant work with light and shadows. The theatrical play with reality is accentuated by a real light source, which, in the form of an analog projection, floods the monumental canvas with light, colors and new painting structures. Šakový's painting on a painting not only protrudes into space as a materialized object or installation, but also emphasizes the ephemerality of a situation that is essentially dependent on an electrical source.


Šakový's signature principle of playing with the audience is highlighted in the created situation by the shift of perspective. The presented work responds to a particular historical attribute of the synagogue, which was defined by the hierarchization of people according to their gender – the main space of the building was primarily designated for men, while women could only watch whatever was going on in the synagogue from a raised balcony. Šakový changes this principle, so the only space from which his installation can be experienced is the balcony itself. Viewers, regardless of gender, religion or sexual orientation, are thus gathered in the secondary space. This is Šakový's way of responding to the theme of the point of view, which has been determined by authorities and social conventions.


Adam Šakový (*1987 Zvolen) lives and works in Bratislava. He graduated from Klaudia Kosziba's Studio of Painting at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. He was a multiple finalist for the VÚB Foundation Prize for Painting award and a finalist for the ESSL Art Award (2013). He had significant solo exhibitions in Jan Koniarek Gallery in Trnava (2021), the Central Slovakian Gallery in Banská Bystrica (2020), Nitra Gallery (2017), in the East Slovak Gallery in Košice (2016) and in private institutions such as SODA Gallery (2017, 2019) or DOT. Contemporary Art Gallery (2016) in Bratislava. He participated in group exhibitions in galleries including Mauve (Vienna), Karlin Studios (Prague), White & Weiss Gallery (Bratislava), IndustraArt (Brno), etc. His works are owned by Nitra Gallery and many private collectors.


Michal Stolárik
Adam Šakový


16


Tvorba Adama Šakového sa po niekoľkých rozsiahlych maliarskych cykloch ustaľuje do funkčne rozvinutého umeleckého programu, v ktorom sa prirodzene spája konceptuálne uvažovanie s hyperrealistickým a fotorealistickým maliarskym zobrazovaním. Dokonalé remeselné stvárnenie v kombinácii s kontinuálne vyvíjanou tematikou vyhodnocovania vizuálnych vnemov a daných súvislostí sa stali základom aj pre jeho aktuálny výstavný projekt. Šakový rozvíja svoje myšlienky a formálne postupy hlavne v jasne definovaných rozsiahlych sériách. V ojedinelých prípadoch sa venuje aj ďalej nepokračujúcim projektom, ktoré však vychádzajú z minulých skúseností a často aktualizujú autorovu knižnicu používaných zdrojov tvoriacich základ pre budúce cykly.


Ako už býva zvykom, miesto šamorínskej At Home Gallery, sídliacej v priestoroch pôvodnej židovskej synagógy, podnecuje autorky a autorov do reagovania na unikátnu atmosféru historickej stavby či do vytvárania projektov, ktoré by s tradičnou galerijnou inštitúciou nedokázali nadviazať dialóg. Aktuálny výstavný projekt Adama Šakového, s pragmatickým názvom 16, zohľadňuje architektonické, ale aj historické špecifiká budovy. Autor pokračuje vo svojich zaužívaných umeleckých postupoch, ktoré posúva do nových a pre svoju tvorbu nevídaných polôh.


Monumentálna miestošpecifická maliarsko-svetelná inštalácia zachytáva šestnásť jeleňov v dynamickej horizontálno-vertikálnej kompozícii. Sledujeme vykonštruovanú animálnu scénu vo vrcholiacom momente hromadného súboja. Aj napriek realistickému zobrazeniu je zrejmé, že zápolenie, ktoré je skôr personifikáciou súperiacich gladiátorov, protestujúcich ľudí či futbalových hooligans, nevychádza zo skutočnosti. Vlastnú realitu Šakový nanovo konštruuje z jednotlivých prvkov a maliarskych vrstiev, výsledkom čoho je kolážovitým spôsobom vytvorená surrealistická kompozícia. Tá, okrem neštandardného motívu a rozmeru, upriamuje pozornosť na teatrálnosť danej situácie. Sledujeme ju v maliarskej kompozícii a v barokovo pôsobiacej dynamike či airbrushom vytvorenej maliarskej hmote, ale aj v signifikantnej práci so svetlom a tieňmi. Divadelné zahrávanie sa s realitou je akcentované skutočným svetelným zdrojom, ktorý formou analógovej projekcie zalieva nadživotné plátno svetlom, farbami a novými maliarskymi štruktúrami. Šakového maľba na maľbe nielenže vystupuje do priestoru ako zhmotnený objekt či inštalácia, ale takisto zdôrazňuje efemérnosť situácie, ktorá je vo svojej podstate závislá od elektrického zdroja.


Šakového typický princíp zahrávania sa s publikom je vo vytvorenej situácii podčiarknutý samotnou zmenou nazerania na predstavené dielo. Jeho projekt reaguje na konkrétnu historickú danosť synagógy, ktorá bola definovaná hierarchizáciou ľudí na základe pohlavia – hlavný priestor architektúry bol primárne určený pre mužov a ženy mohli zvyšok celého diania sledovať len z vyvýšeného balkóna. Šakový túto definíciu mení, a tak jediný priestor, z ktorého sa dá jeho inštalácia zažiť, je vyvýšený balkón. Diváci a diváčky, bez rozdielu pohlavia, vierovyznania či sexuálnej orientácie, sú tak spoločne nasmerovaní na sekundárny priestor, čím autor reaguje na tematiku uhľa pohľadu, ktorý bol a stále je určovaný autoritami a spoločenskými dohovormi.
Adam Šakový (*1987 Zvolen) žije a tvorí v Bratislave. Štúdium absolvoval v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. Bol viacnásobným finalistom ceny VÚB Maľba roka a finalistom ESSL Art Award (2013). Významné samostatné výstavy mal v Galérii Jána Koniarka v Trnave (2021), Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (2020), Nitrianskej galérii (2017), vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (2016) a v súkromných inštitúciách ako SODA Gallery (2017, 2019) či DOT. Contemporary Art Gallery (2016) v Bratislave. Zúčastnil sa skupinových výstav v galériách ako Mauve, Viedeň, Karlín Studios, Praha, White & Weiss Gallery, Bratislava, IndustraArt, Brno a i. Jeho diela sú v majetku Nitrianskej galérie a hlavne v mnohých súkromných zbierkach.


Michal Stolárik